Uitdaging.net
je_gezondheid_in_de_beste_handen
     
anim
 
gezondheidradio
   

rss feetrti Home tri oramje Meer artikelentri oramje 30-01-2012 ACTA wetgeving Nederland

Stop ACTA to unglug your Internet
Wat zegt de politiek in Nederland
en België over de ACTA wetgeving
Wat er vooraf ging:
Op zondag 29 januari 2012 publiceerde ik in mijn wekelijkse nieuwsbrief onderstaand artikel:

Kom ik onder een steen vandaan?
Over het algemeen heb ik de indruk redelijk goed geïnformeerd te zijn. Toch krijg ik steeds weer zo'n gevoel een paar jaar onwetend onder een steen geleefd te hebben. Zo was dat een paar weken geleden toen ik van de SOPA wetgeving hoorde, de 'zogenaamde' anti piraterij wet. Nu staat daar weer ineens de ACTA wet voor de deur. Nu SOPA wat tegenwind ondervindt wordt plan B ten uitvoer gebracht met de ACTA wet waarbij allerlei patenten op voeding beschermd moeten worden met dermate verstrekkende gevolgen dat wij opnieuw het risico lopen op een spreekverbod via Internet. Over deze wet wordt al drie jaar onderhandeld door 39 landen blijkt nu ineens. Mijn eerste gedachte is dan; "Waarom horen wij dit pas op het ALLERLAATSTE moment als de wet al bijna aangenomen is?" Dat de VS nu een dictatuur is weten we al, Europa blijkt ook steeds ZICHTBAARDER onder dit zelfde hoedje mee te spelen. Toen we een aantal jaren geleden NEE tegen Europa stemden werd er nog een soort toneelspel opgevoerd, nu laten ze zelfs dit achterwege.

Ellen Vader nam de moeite om de politiek te polsen met de vraag:

Draagt dit bij tot een groeiend democratisch "EU-gevoel" ?


01-03-2012 Geachte mevrouw Vader,

Hartelijk dank voor uw bericht en uw getoonde betrokkenheid. We stellen het op prijs dat u meedenkt over beslissingen die van belang zijn voor alle (Europese) burgers. We hebben vele vragen en bezwaren over ACTA ontvangen. Als CDA-delegatie in het Europees Parlement zijn we tevreden met het besluit van de Europese Commissie om ACTA te laten toetsen bij het Europese Hof van Justitie. Er is veel ophef over en kritiek op dit verdrag. Om een politiek en maatschappelijk draagvlak te bereiken, moeten we exact weten en vooraf toetsen wat de inhoudelijke consequenties zijn voor de Europese wetgeving, dus de Europese burger.

De CDA-delegatie is overtuigd van het belang van de handhaving van namaak en copyrightwetgeving, ook op internet. Verder zijn we van mening dat dit niet mag leiden tot een heksenjacht op kleinschalige gebruikers of dat handhaving nieuwe verdienmodellen op het internet onmogelijk maakt.

Uiteraard zullen we de komende periode in de parlementaire commissies kritisch naar de bepalingen in dit verdrag kijken en uw bezwaren in onze overwegingen meenemen.

Nogmaals dank voor het kenbaar maken van uw zorgen. We zeggen u toe dat we oplettend blijven.

Hartelijke groet, namens de CDA-delegatie in het Europees Parlement,

Ria Oomen-Ruijten
Lid van het Europees Parlement / Member of the European Parliament
Rue Wiertz, Bureau ASP 12E103, 1047 Brussel

Noot: Mocht het U niet duidelijk zijn, het CDA is dus voorstander van de invoering van ACTA. Over het ACTA verdrag werd al drie jaar onderhandeld, nu de burgers in verzet komen wordt het ineens voorgelegd om te toetsen bij het Europese Hof van Justitie. Gek he dat de voostanders voor ACTA pas zo laat reageren? Het CDA is echter de eerste voorstander die durft te reageren! Of, ... komt het Europese Hof van Justitie mooi op tijd in beeld om de huid te redden naar de liezers toe? -- HM
30-01-2012 Geachte mevrouw Vader,

Hartelijk dank voor uw mail over het ACTA verdrag. D66 is ook zeer bezorgd over dit verdrag. Laat er geen misverstand over bestaan: D66 is tegen het ACTA verdrag en heeft ook altijd tegen het verdrag gestemd.

In het Europees Parlement en in de Tweede Kamer hebben wij al meerdere initiatieven genomen om de achtergronden van dit geheimzinnige verdrag boven tafel te krijgen.

Naast het feit dat ACTA een bedreiging is voor het open en vrije internet en fundamentele rechten, zijn er ook nog andere bezwaren. Bijvoorbeeld zijn de onderhandelingsdocumenten over de totstandkoming van dit verdrag geheim en is de hele totstandkomingsprocedure niet transparant.

Sophie In't Veld heeft daarom op 17 November 2008 een WOB verzoek ingediend bij de Europese Commissie om alle onderhandelingsstukken boven tafel te krijgen. Op dit moment ligt de zaak voor het Europese Hof van Justitie en is er voorlopig nog geen uitspraak voorzien. D66 wil wachten met een stemming in het Europees Parlement totdat alle stukken boven tafel zijn.

Marietje Schaake heeft door middel van meerdere parlementaire vragen en evenementen aandacht op de onwenselijkheid van ACTA gevestigd. Beide politici hebben actief meegewerkt aan resoluties en vaker kritische speeches over ACTA gehouden in het Europees Parlement of artikelen hierover geschreven. Zie hieronder een overzicht van hun werk.

De komende maanden zal ACTA weer hoog op de agenda staan van het Europees Parlement. Waarschijnlijk zullen Europarlementariërs in juni moeten kiezen of zij het verdrag wil ratificeren of niet. D66 zal uiteraard tegen ACTA stemmen. Indien gewenst, kunnen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Sophie in 't Veld

Onder bovenstaande mail troffen we nog een groot aantal links naar YouTube video's Blogs en artikelen. Deze zullen el terug te vinden zijn bij D66. We plaatsen liever de RESULTATEN -- HM

30-01-2012 Hallo,

Je benaderde de PvdA Eurodelegatie met de vraag het ACTA handelsakkoord niet te ondertekenen. Dank voor je interesse.

Emine Bozkurt, PvdA woordvoerder omtrent dit onderwerp, is hierover in het verleden heel duidelijk geweest. Zo stelde ze onder andere heel kritische vragen aan de Europese Commissie en verwacht ze dat het debat over het al dan niet sluiten van dit handelsakkoord in alle transparantie en eerlijkheid gevoerd zal worden.

Op 24 november 2010 stemde het Europees Parlement een resolutie gericht aan de Europese Commissie om een duidelijk signaal te geven welke onderhandelingsmarge de EC zou hebben bij het bespreken van verdragstekst. Er lag toen een heel sterke resolutie van onder andere de PvdA (Socialistische en Democratische fractie) voor die spijtig genoeg geen meerderheid kreeg. Door het democratisch spel van meerderheid en minderheid werd een tekst van de conservatieve parlementsleden - waar onder andere CDA deel van uitmaakt - aangenomen. Deze tekst ging niet zo ver als de PvdA zou willen en werd dan ook niet gesteund door de leden van PvdA Eurodelegatie.

De tekst die geen meerderheid behaalde vind je hier: Eén van de belangrijste punten was dat het Europees Parlement onder geen geding akkoord zou gaan met een handelsverdrag dat de fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers niet respecteert.

Je mag er zeker van zijn dat Emine Bozkurt de uiteindelijke tekst van het ACTA Verdrag in detail zal bestuderen om te kijken of alle zorgen werden weggenomen. Het Europees Parlement start spoedig met de behandeling in de parlementaire commissie bevoegd voor Internationale Handel (INTA) en zal naar verwachting in maart al dan niet haar plenaire goedkeuring aan het verdrag geven.

Met vriendelijke groet,
Türkan Ertuna Lagrand
Beleidsmedewerker
voor Emine Bozkurt - PvdA Europees Parlement

Nu kwam er nog een rechter aan te pas, met ACTA is zelfs dat niet meer nodig.

xs4all op zwart uit protest

30-01-2012 Beste Ellen Vader,

Hartelijk dank voor de mail met onderwerp het handelsverdrag voor internationale standaarden op het gebied van de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Dit verdrag is bedoeld om intellectuele eigendomsrechten beter te beschermen, en is ondertekend door onder meer de VS en Japan en ligt binnenkort voor aan het Europees Parlement.

We kunnen er kort over zijn: de SP is mordicus tegen dit verdrag, zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement. Er is volgens de SP geen goede balans tussen aan de ene kant de economische belangen die met intellectuele eigendomsrechten samenhangen en aan de andere kant de publieke belangen. Zo wordt het maken van generieke medicijnen, levensreddende medicijnen voor grote groepen mensen die deze niet voor de marktprijs kunnen inkopen, vrijwel onmogelijk. De lobby van de grote bedrijven en auteursrechtenorganisaties heeft hier duidelijk veel te veel zijn zin gekregen.

In het EP is overigens veel verzet tegen het verdrag, en natuurlijk stemt de SP tegen, net als heel veel andere partijen. Omdat de instemming van het EP nodig is, kan dit betekenen dat ACTA er uiteindelijk toch niet doorheen komt.

Met vriendelijke groet,

Reinout Heijdra
SP-Eurofractie

30-01-2012 (Belgie) Geachte mevrouw Vader,

We hebben uw mail in verband met ACTA goed ontvangen. We begrijpen en delen uw ongerustheid hierover en geven u graag wat meer achtergrondinformatie.

Op 24 november 2010 stemde het Europees parlement een resolutie gericht aan de Europese Commissie om een duidelijk signaal te geven welke onderhandelingsmarge de EC zou hebben bij het bespreken van verdragstekst. Er lag toen een heel sterke resolutie voor, mee opgesteld door de sociaaldemocraten in het Europees parlement, die spijtig genoeg geen meerderheid kreeg. Eén van de belangrijkste punten in deze resolutie was dat het Europees parlement onder geen geding akkoord zou gaan met een handelsverdrag dat de fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers niet respecteert. Door het democratisch spel van meerderheid en minderheid werd echter een tekst van de conservatieve parlementsleden aangenomen die veel minder kritisch was voor de inhoud van het ACTA verdrag en die veel verregaandere onderhandelingsruimte bood aan de Europese Commissie. Deze tekst ging dus lang niet zo ver als wij wilden en we hebben deze dan ook niet gesteund.

Klik voor meer info over de tekst en het stemgedrag van de Belgische Europarlementsleden op de kritische resolutie.

Op dit moment zijn de internationale onderhandelingen over het ACTA verdrag afgerond en tekenen de lidstaten en de EU het verdrag. Dit moet daarna goedgekeurd worden door alle nationale parlementen en ook nog door het Europees Parlement. Het spreekt voor zich dat wij deze uiteindelijke tekst van het ACTA Verdrag in detail zullen bestuderen om te kijken of aan onze bezorgdheden tegemoet is gekomen. Het Europees Parlement start binnenkort met de behandeling in de parlementaire commissie bevoegd voor Internationale Handel (INTA) en zal naar verwachting in maart stemmen of het al dan niet haar goedkeuring aan het verdrag geeft.

Graag houden wij u op de hoogte van dit dossier.

Met vriendelijke groet,

Kathleen Van Brempt
Saïd El Khadraoui

30-01-2012 Beste mevrouw Vader,

De PVV eurofractie deelt uw zorg. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: de PVV eurofractie is absoluut tegen het ACTA verdrag. Ik heb mij als PVV Europarlementariër tijdens één van de eerste ACTA debatten in het Europees Parlement op 9 maart 2010 in Straatsburg heel duidelijk tegen ACTA uitgesproken. Ik heb dit op 14 december jl. via een tweet nog eens herhaald. Het ACTA verdrag is in het geheim tot stand gekomen, dreigt burgers te criminaliseren, en houdt de mogelijkheid open om burgers af te sluiten van het internet, zaken die wij volstrekt onacceptabel vinden en waar PVV Europa nooit mee zal instemmen. PVV Europa was en is tegen het ACTA verdrag en de PVV eurofractie zal dan ook tegen ACTA stemmen wanneer dit in het Europees Parlement in stemming komt.

Zie de link naar mijn redevoering over ACTA in het Europees Parlement.

Met vriendelijke groet,

Laurence Stassen
Partij voor de Vrijheid, Lid van het Europees Parlement
Lid in de Commissie Vervoer & Toerisme
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Interne Markt & Consumentenbescherming

30-01-2012 (Belgie) Beste Ellen Vader,

De groene parlementsleden in het Europees Parlement nemen het voortouw in het verzet tegen ACTA. We creëerden er zelfs een eigen website voor waarop iedereen onze initiatieven kan zien en volgen: act-on-acta.eu

Het verdrag werd in de week van 22 januari 2012 weliswaar ondertekend door een aantal regeringen, het moet wel nog geratificeerd worden door de nationale parlementen en het Europees Parlement.

Ik zal in het EP zowel in mijn parlementaire commissies als tijdens de plenaire stemming tegen ACTA blijven stemmen, zoals ik dat ook al eerder deed. U kan dus op me rekenen.

Hartelijke groeten,

Bart Staes,
Lid EP Groen


01-02-2012 Beste Ellen Vader,
Bedankt voor het mailtje dat je mij, of mijn collega's Bas Eickhout en Marije Cornelissen stuurde.
Wij van GroenLinks delen je zorgen om ACTA. Daarom zal ik - samen met mijn Europese collega's van de Groene fractie - tegen het verdrag stemmen dat nu voorligt. Bekijk mijn video voor een toelichting op ons standpunt over ACTA.

Blijf op de hoogte van onze strijd tegen ACTA via onze nieuwsbrief Digitale Vrijheid. Meld je aan op http://eepurl.com/iGD3T. Heb je vrienden met vragen over ACTA? Aarzel vooral niet om ze deze mail of de link naar de video door te sturen.

Met vriendelijke groet,
Judith Sargentini
Europarlementariër GroenLinks
----> in afwachting van de andere reacties, .... wachten en wachten en ...


Een beslissing neem je ALTIJD zelf en is voor je EIGEN verantwoordelijkheid

Of het nu om een behandeling gaat bij je eigen dokter of specialist of zaken die je leest op deze of andere websites. Elke mening of advies dient ter informatie, tot uitbreiding van je eigen kennis zodat je gebaseerd hierop een afgewogen beslissing kan nemen. Vraag dus nooit; "Wat moet ik doen", maar, "Waar kan ik meer informatie vinden om een afgewogen beslissing te nemen". Leg ook een beslissing niet in de handen van een dokter. De feiten wijzen uit dat deze beslissing je duur te staan kan komen. Een goede arts kan daartegen ook je leven redden. Zorg dus dat je precies weet uit welk hout iemand gesneden is voor je zijn of haar advies ter harte neemt. Stel vragen, lastige vragen, alsof de arts bij wijze van spreken bij je persoonlijk op sollicitatiegesprek komt! Neem ook nooit advies aan van iemand die er niet gezond uitziet! - Henk Mutsaers

rss feet rti Home tri oramje Start je eerste bezoek > Hier <

wakker anim

eBoek Zoektocht Naar Gezondheid
Net zoals bijna iedereen begon mijn zoektocht naar gezondheid pas op het moment dat ik langere tijd klachten had die geen uitstel meer dulden. Duidelijk moet worden voor een ieder dat je niet gezond kan blijven als je alles uit de supermarkt zomaar in je boodschappenwagentje laadt zonder de verpakking eens grondig te bestuderen. Je bent dan als het ware op weg om al je eerste ziekte achterna te hollen. In dit e-boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Dit e-Boek is niet zomaar een geschenk van mij aan jou, maar eigenlijk meer een aanmoediging voor je om het ook te schenken aan een ieder die je dierbaar is.Download Gratis eBoek ...
gratis e book downloaden
eBoek: Super Gezonde Fruit Smoothie

Mike Donkers heeft deze super smoothie grotendeels samengesteld. Als je leest wat het allemaal voor je gezondheid kan betekenen, ... Hoeveel wetenschappelijk onderzoek er allemaal al gedaan is. Hoe weinig ik daarvan wist (!) en met mij vele anderen. Doe eens gek en vervang drie weken lang één broodmaaltijd voor de Super Fruit Smoothie. Ik daag je uit en ..... Open / Download eBoek Super Fruit Smoothie
eBoek smoothie
Reactie(s) [ Voorwaarden ]


Hoeveel vertrouwen heeft Nederland nog in haar politici?
Een paar dagen gelden zond ik een mail naar alle TK-leden; een gedeelte uit deze mail:'

Hier staat dus:
''Het CDA concludeert dat de daadwerkelijke veiligheid in Nederland is toegenomen, maar het gevoel van onveiligheid is nog groot.''

Maar, beste medemensen, de daadwerkelijke veiligheid is niet toegenomen, maar slechts véél geringer geworden. Die toegenomen onveiligheid komt uit eigen gelederen: onze politiek/politici. Er heerst onder u blijkbaar zoveel wantrouwen t.a.v. uw medelanders, dat ik vorig jaar bij verlenging van mijn ID-kaart (Ausweiß) niet alleen een pasfoto (niet lachen; is verboden in Nederland?) maar ook VIER vingerafdrukken in moest leveren. (Wat is de volgende stap?) Je kunt - óók in Nederland - dus niet eens meer een normaal, natuurlijk leven leiden! Deze excessieve controle-drift dient gestopt te worden!''

Tot nu toe ontving ik één reactie, namelijk van:
Magda Berndsen
Tweede Kamerlid voor D66

Vertrouwen? Verantwoordelijkheidsbesef? -- Bert

Naam Email
uw reactiega naar gedachtenvoer
Recentelijk toegevoegd
Podcasts Gezondheid radio

gedachtenkracht
chlorella bestellen
C 2013 | Disclaimer |
 
eXTReMe Tracker