Uitdaging.net
je_gezondheid_in_de_beste_handen
     
anim
 
gezondheidradio
   

rss feetrti Home tri oramje Meer artikelentri oramje 28-03-2012 Aanklacht Peter Vereecke

Macht – Misleiding – Bedrog & Corruptie
De aanklacht tegen Peter Vereecke


Voor instanties die welhaast onbeperkte toegang hebben tot de (oude) media is onderstaande aanklacht een desperate vertoning van onmacht. Als je met wetenschappelijke rapporten de juistheid van je werkwijze niet onomstotelijk kunt aantonen dan rest je niets anders dan je ongelijk te erkennen. – Of je gaat over tot laster campagnes – intimidatie en regelrechte bedreigingen zoals in onderstaand betoog duidelijk wordt. Toegeven dat je fout bent is voor de medische instanties echter geen optie vanwege de miljarden aan medische claims die daarvan het gevolg zullen zijn, ... en daarme een onherroepelijk einde van een tijdperk. Het einde van het tijdperk van de Westerse Farmaceutische 'Geneeskunde' -- Henk Mutsaers

Geachte dames en heren van de pers,

Peter Vereecke Belfort Group

Op vrijdag 2 maart werd ik zeer tot mijn verrassing door een psychiater telefonisch uitgenodigd voor een onderzoek. De volgende week ontving ik een gelijkaardige schriftelijke uitnodiging van een klinisch psycholoog. Beiden hadden hiertoe de opdracht gekregen van onderzoeksrechter Daniel Van den Bossche van Gent. Toen we deze telefonisch contacteerden deelde hij mee: "dat er een klacht met burgerlijke partijstelling tegen mij was ingediend bij hem waarover  ik ten gepaste tijde zou ingelicht worden -- dat het parket hem de opdracht had gegeven mij psychologisch te onderzoeken door een psychiater en een klinisch psycholoog
 
Ik heb dit onderzoek principieel geweigerd, het gerecht kan toch niet zo maar iemand psychologisch laten doorlichten ? Vrijdag 23 maart werd ik op het politiecommissariaat van Evergem verhoord. Daar vernam ik dat er op 14 februari reeds een klacht tegen mij was ingediend door enerzijds in persoonlijke naam dokter Geert Top, werkzaam binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid als leidinggevend ambtenaar in de afdeling Toezicht Volksgezondheid en hoofdverantwoordelijke voor het Team Infectieziekten & Vaccinaties -- anderzijds namens de Vlaamse Gemeenschap Christian Vander Auwera, hoofdverantwoordelijke van Agentschap Zorg en Gezondheid

Opnieuw werd mij gevraagd of ik bereid was mij psychologisch te laten onderzoeken. Andermaal heb ik geweigerd omdat de opportuniteit daartoe allerminst bleek op basis van de klacht : moet iedereen die kritische vragen stelt aan de overheid nu onderzocht worden op zijn mentale gezondheid ?

Wat is er aan de hand?
Sinds een paar jaar stuur ik als spreekbuis van de vele duizenden burgers die de Belfort-group ondersteunen regelmatig emails waarin ik vragen stel. Het huidig vaccinatie-beleid is slechts één van de onderwerpen, die ons vanuit het algemeen belang verontrusten, maar het is wel een heel belangrijk item want het gaat hier om onze kinderen, onze toekomst ! De vragen die wij stellen  zijn telkens gebaseerd op verifieerbare feiten, medische rapporten, officiële berichten, gerechtelijke uitspraken e.d. Bij mijn verhoor lag op het tafelblad een dossier van zo'n 15 cm dik : alle emails die ik de laatste twee jaar verstuurd heb en waarop men inhoudelijk nooit is ingegaan.

Waarom ?
Omdat ze aantonen dat vaccins helemaal niet zijn wat men ons voorhoudt en vooral: dat ze een daadwerkelijke en aantoonbare bedreiging zijn van de volksgezondheid. Ik beschuldig of verwijt nooit persoonlijk maar roep de verantwoordelijken wel op om het huidig beleid, dat ontegensprekelijk zeer zwaar wordt beïnvloed door de farmaceutische industrie, kritisch in vraag te stellen. Vindt u ook niet dat dit mijn/ons recht is ? Wat is de klacht?

De heer Top, die slechts één van de vele honderden adressanten van politiek, pers, overheid en academische & medische instanties is die hierover regelmatig mails krijgt, voelt zich door deze emails, die volgens hem enkel op niets berustende complot-fantasieën zijn, nu plots persoonlijk dermate belasterd, beschuldigd en bedreigd dat hij meent mij te moeten vervolgen wegens materiële (het niet meer goed kunnen functioneren van zijn dienst) en morele (imagoverlies bij het publiek) schade. Zijn rechtstreekse overste volgt en steunt hem daarin. Wij begrijpen dit allerminst : in die twee jaar heeft de heer Top slechts één brief opgemaakt voor minister Vandeurzen en ons twee korte emailreacties gestuurd. Hoe kan men dit beschouwen als een ondraaglijke belasting van de dienst ? Hoe kan men het  vragen stellen en informatie verstrekken over vaccinatie beschouwen als laster en eerroof ? Kan kritische ingesteldheid dan niet meer getolereerd worden?

Zou er iets meer aan de hand kunnen zijn ? Deze klacht is niet echt een alleenstaand feit: reeds tweemaal werd vorig jaar via de Artsenkrant de waarschuwing verspreid om niets te geloven van wat de Belfort-group onder de aandacht brengt op de tiende editie van het Valentijns Vaccinatiesymposium was één van de vier items: hoe omgaan met de anti-vaccinatiebeweging? Zou het kunnen zijn dat de overheid wat zenuwachtig aan het worden is? Dit is niet onmogelijk want er zijn inderdaad vele signalen dat meer en meer mensen kritische vragen stellen inzake vaccinatie. Ook heel wat geneesheren, apothekers, verplegers, medewerkers van Kind & Gezin en CLB nemen afstand van het huidig vaccinatiebeleid. Maar niet openlijk, want ze zijn bang ... Op zich is dit al heel opmerkelijk want leven we niet in een open en vrije samenleving?

Wat is er verontrustend aan deze klacht?
De overheid, in dit geval de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Administratie, duldt het blijkbaar niet dat er kritische vragen gesteld wordt en krijgt het op de heupen van al die informatie, die het huidig beleid in vraag stelt. Blijkbaar is het gerecht het hiermee eens en is men ook daar van oordeel dat wie dissident denkt en spreekt een gevaar is voor de gemeenschap en dus moet onderzocht worden of hij mentaal nog wel gezond en toerekeningsvatbaar is. Zoniet dient hij te worden opgesloten om een passende behandeling te krijgen ?

Geachte mensen van de pers,
Ik voel me persoonlijk door deze klacht en door deze druk van een psychiatrisch en een psychologisch onderzoek behoorlijk geïntimideerd. Er is niemand die er onverschillig voor is als hij door de overheid en het gerecht in staat van beschuldiging gesteld wordt. Maar wat is mijn misdaad en mijn vergrijp ? Het enige wat ik gedaan heb is dat ik mij - net als en in naam van vele duizenden - bezorgde vragen stel en dat ik informatie verspreid. Vroeger was ik actief als gemeentepoliticus, nu als kritisch burger. Telkens was een verantwoordelijkheidsgevoel mijn motivatie.
 
Ik steek heel veel tijd, energie, geld en idealisme in mijn engagement binnen de Belfort-group. Ik word voor mijn full time inzet niet vergoed, ik heb er geen persoonlijke belangen bij, ik word niet gesteund door een machtige lobby , alleen door een groeiende groep van burgers die zich ook vragen stellen .

Moet maatschappij-kritiek nu als een te vervolgen misdaad beschouwd worden ?

Wat hierover gaat het toch : niet zozeer om mijn persoon, maar wel om heel belangrijke principes en rechten: de vrijheid van denken en het recht van vrije meningsuiting
het recht dat wij als burgers hebben om mee te denken en inspraak te hebben over welk soort gezondheidszorg we willen en hierover aan de beleidsverantwoordelijke vragen te stellen, onze betrokkenheid bij deze samenleving: moeten wij gehoorzaam en onderdanig ondergaan en aanvaarden alles wat men ons 'van hogerhand' oplegt ?

We hopen dat u alvast enige aandacht aan deze zorgwekkende ontwikkeling zult willen besteden want

Kan je deze klacht en deze dreiging met een onderzoek anders zien dan als een poging om kritisch denken te intimideren en kritisch spreken monddood te maken ?

Hoogachtend,
Peter Vereecke


Een beslissing neem je ALTIJD zelf en is voor je EIGEN verantwoordelijkheid

Of het nu om een behandeling gaat bij je eigen dokter of specialist of zaken die je leest op deze of andere websites. Elke mening of advies dient ter informatie, tot uitbreiding van je eigen kennis zodat je gebaseerd hierop een afgewogen beslissing kan nemen. Vraag dus nooit; "Wat moet ik doen", maar, "Waar kan ik meer informatie vinden om een afgewogen beslissing te nemen". Leg ook een beslissing niet in de handen van een dokter. De feiten wijzen uit dat deze beslissing je duur te staan kan komen. Een goede arts kan daartegen ook je leven redden. Zorg dus dat je precies weet uit welk hout iemand gesneden is voor je zijn of haar advies ter harte neemt. Stel vragen, lastige vragen, alsof de arts bij wijze van spreken bij je persoonlijk op sollicitatiegesprek komt! Neem ook nooit advies aan van iemand die er niet gezond uitziet! - Henk Mutsaers

rss feet rti Home tri oramje Start je eerste bezoek > Hier <

wakker anim

eBoek Zoektocht Naar Gezondheid
Net zoals bijna iedereen begon mijn zoektocht naar gezondheid pas op het moment dat ik langere tijd klachten had die geen uitstel meer dulden. Duidelijk moet worden voor een ieder dat je niet gezond kan blijven als je alles uit de supermarkt zomaar in je boodschappenwagentje laadt zonder de verpakking eens grondig te bestuderen. Je bent dan als het ware op weg om al je eerste ziekte achterna te hollen. In dit e-boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Dit e-Boek is niet zomaar een geschenk van mij aan jou, maar eigenlijk meer een aanmoediging voor je om het ook te schenken aan een ieder die je dierbaar is.Download Gratis eBoek ...
gratis e book downloaden
eBoek: Super Gezonde Fruit Smoothie

Mike Donkers heeft deze super smoothie grotendeels samengesteld. Als je leest wat het allemaal voor je gezondheid kan betekenen, ... Hoeveel wetenschappelijk onderzoek er allemaal al gedaan is. Hoe weinig ik daarvan wist (!) en met mij vele anderen. Doe eens gek en vervang drie weken lang één broodmaaltijd voor de Super Fruit Smoothie. Ik daag je uit en ..... Open / Download eBoek Super Fruit Smoothie
eBoek smoothie
Reactie(s) [ Voorwaarden ]
Naam Email
uw reactie


Naam:
Email:Recentelijk toegevoegd
Podcasts Gezondheid radio

gedachtenkracht
chlorella bestellen

Empowering People to create a better world, ... why not me?

Why not me empowering people to create a better world
C 2013 | Disclaimer |
 
eXTReMe Tracker